Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn (SFN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
7,528  
7,852  
8,218  
9,116  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
169,326  
168,160  
153,788  
170,606  
198,482  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-102,298  
-90,609  
-67,354  
-76,874  
-90,220  
Tiền chi trả cho người lao động
-35,448  
-35,075  
-34,195  
-33,212  
-26,612  
Tiền chi trả lãi vay
-68  
0  
-4  
-771  
-2,172  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-1,804  
-2,651  
-3,170  
-2,361  
-2,346  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
98,590  
124,924  
92,606  
77,219  
89,338  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-131,617  
-156,051  
-126,429  
-104,404  
-138,509  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-3,319  
8,698  
15,242  
30,202  
27,961  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-2,256  
-6,791  
-5,245  
-4,101  
-21,742  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
1,557  
121  
29  
0  
259  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
20  
165  
44  
24  
21  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-679  
-6,504  
-5,172  
-4,076  
-21,462  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
7,726  
0  
1,102  
46,265  
48,932  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-7,726  
0  
-1,102  
-56,065  
-50,951  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-4,296  
-4,583  
-4,869  
-4,869  
-4,869  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-4,296  
-4,583  
-4,869  
-14,669  
-6,888  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-8,294  
-2,389  
5,201  
11,456  
-389  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
15,411  
17,800  
12,599  
1,142  
1,531  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
7,117  
15,411  
17,800  
12,599  
1,142