Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (SFI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
67,625  
57,748  
64,209  
47,617  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
14,942  
12,587  
10,731  
7,752  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
-926  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-1,774  
-2,374  
-1,228  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-11,970  
-7,563  
-27,638  
-17,973  
 
Chi phí lãi vay
0  
0  
923  
1,895  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
68,823  
60,397  
46,997  
38,365  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-26,912  
-55,356  
-17,470  
-28,437  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
187  
-166  
95  
-66  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
13,853  
34,403  
37,737  
2,241  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
119  
791  
1,292  
-1,794  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
-1,823  
-995  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-10,825  
-11,325  
-11,499  
-11,564  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
622,652  
742,793  
875,059  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-1,082  
-623,973  
-732,667  
-892,977  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
44,164  
27,423  
65,453  
-20,167  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-13,207  
-19,815  
-21,644  
-21,211  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
716  
1,449  
660  
511  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
-107,652  
-9,686  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
5,662  
0  
4,091  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
20,745  
2,198  
103,215  
18,371  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
13,916  
-123,820  
76,636  
-2,329  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
5,352  
5,154  
4,352  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
-900  
-400  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
0  
2,434  
52,920  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
0  
0  
-3,384  
-34,016  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-17,744  
-85  
-64,538  
-12,794  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-13,292  
4,669  
-61,136  
6,110  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
44,788  
-91,728  
80,954  
-16,386  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
144,741  
234,093  
152,342  
168,123  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
1,213  
2,376  
797  
605  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
190,741  
144,741  
234,093  
152,342