Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần (SEA: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
198,216  
227,950  
312,910  
74,901  
217,125  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
28,355  
26,021  
13,632  
18,294  
31,527  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
2,348  
-3,718  
-6,469  
5,112  
75,756  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
37  
139  
818  
367  
40  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-191,191  
-223,077  
-330,042  
-69,420  
-241,181  
Chi phí lãi vay
22,229  
22,415  
17,998  
6,996  
23,864  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
-9,371  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
59,994  
49,730  
8,846  
26,879  
107,131  
Tăng, giảm các khoản phải thu
24,561  
62,194  
40,547  
-24,287  
91,480  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-34,952  
37,348  
-44,560  
53,664  
-107,187  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
32,322  
-29,894  
-832  
-2,408  
-40,347  
Tăng, giảm chi phí trả trước
1,075  
-792  
-297  
5,887  
-787  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-4,670  
-14,300  
-9,259  
-6,918  
-23,690  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-4,816  
-5,362  
-2,674  
-1,866  
-16,032  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
10  
0  
455  
0  
461,054  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-14,364  
-3,020  
-63,299  
-129,023  
-90,887  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
59,160  
95,903  
-71,074  
-78,073  
380,734  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-5,398  
-23,875  
-570,314  
-4,396  
-6,752  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
99  
846  
1,746  
192  
358  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-181,017  
-65,901  
-72,198  
0  
-161,398  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
152,649  
23,221  
149,715  
4,947  
78,699  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
-4,076  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
4,995  
0  
22,801  
7,779  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
21,165  
46,018  
62,007  
26,528  
47,751  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-12,502  
-14,696  
-429,043  
50,072  
-37,640  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
-45  
-50  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
681,696  
782,514  
1,295,589  
470,058  
2,200,675  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-650,975  
-865,055  
-967,449  
-590,884  
-2,139,014  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-26,142  
-6,485  
-6,702  
-8,822  
-3,605  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
4,579  
-89,026  
321,392  
-129,698  
58,056  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
51,238  
-7,819  
-178,725  
-157,700  
401,150  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
61,755  
69,578  
248,273  
406,017  
452,589  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
17  
-5  
30  
-44  
12  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
113,010  
61,755  
69,578  
248,273  
853,752