Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi (SDV: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2015 2014 2013 2012 2011
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
16,454  
12,090  
17,485  
16,024  
13,610  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
5,362  
4,611  
3,206  
4,054  
3,015  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
 
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-104  
0  
-29  
72  
53  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
23  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-2,543  
-1,737  
-1,873  
-1,502  
-4,105  
Chi phí lãi vay
4,603  
3,840  
6,143  
8,168  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
-3,217  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
20,555  
18,804  
24,932  
26,817  
12,597  
Tăng, giảm các khoản phải thu
13,714  
-382  
217  
-73,675  
-1,111  
Tăng, giảm hàng tồn kho
3,239  
-3,415  
317  
-4,343  
1,817  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
1,925  
14,489  
920  
-23,783  
26,572  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-725  
-3,122  
-709  
645  
-293  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-4,603  
-3,838  
-6,143  
-7,894  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-1,597  
-830  
-862  
-1,002  
-869  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
1,029  
30  
0  
551  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-3,829  
-5,451  
-1,912  
-993  
-2,240  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
29,707  
16,285  
16,760  
-83,678  
36,473  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-37,246  
-13,944  
-2,357  
-3,032  
-12,032  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
7,000  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
1,935  
1,737  
1,886  
2,365  
4,105  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-35,311  
-12,207  
6,529  
-667  
-7,928  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
92,825  
29,112  
64,683  
90,128  
0  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-68,689  
-30,875  
-77,557  
-30,488  
0  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-15,000  
-4,190  
-11,690  
-7,041  
-7,278  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
9,136  
-5,953  
-24,565  
52,598  
-7,278  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
3,531  
-1,875  
-1,276  
-31,746  
21,267  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
1,831  
3,706  
4,982  
36,728  
15,460  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
1  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
5,362  
1,831  
3,706  
4,982  
36,728