Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà (SDU: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
4,739  
5,833  
9,678  
4,217  
3,000  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
3,804  
3,641  
4,003  
4,671  
5,395  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
815  
11,115  
0  
9,886  
5,019  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-1,856  
6,319  
84  
-681  
-6,563  
Chi phí lãi vay
6,294  
4,950  
2,696  
12,611  
20,764  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
13,796  
31,858  
16,461  
30,704  
27,615  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-68,403  
-32,356  
134,836  
-53,734  
-2,621  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-70,082  
327,631  
-367,171  
-165,143  
-27,351  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
52,600  
-382,557  
124,436  
323,283  
13,830  
Tăng, giảm chi phí trả trước
152  
-711  
296  
-202  
-93  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-11,218  
-4,642  
-2,910  
-13,499  
-11,365  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-463  
-4,937  
8,916  
-3,640  
-2,300  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
30,105  
10  
15,275  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-483  
-396  
-1,089  
-19,477  
-199  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-84,101  
-66,109  
-56,121  
98,300  
12,791  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
0  
-2,543  
0  
0  
-34  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
0  
0  
8,374  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-20,000  
-1,450  
0  
-150  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
1,300  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
-1,593  
0  
-30,007  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
17,057  
0  
0  
61,135  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
2,296  
1,916  
-84  
681  
724  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-647  
-2,370  
-84  
31,659  
9,064  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
163,000  
66,540  
122,960  
0  
6,903  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-50,833  
-37,868  
-74,120  
-82,260  
-23,394  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
112,167  
28,672  
48,840  
-82,260  
-16,491  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
27,418  
-39,807  
-7,365  
47,699  
5,364  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
6,883  
46,690  
54,055  
6,356  
992  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
34,302  
6,883  
46,690  
54,055  
6,356