Công ty Cổ phần Tư vấn sông Đà (SDC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
5,377  
4,383  
2,984  
8,375  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
807  
905  
1,021  
1,095  
0  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-520  
652  
2,391  
11,283  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
148  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-496  
-1,035  
2,493  
-4,177  
0  
Chi phí lãi vay
328  
173  
757  
1,118  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
-420  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
5,076  
5,078  
9,645  
17,843  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
1,075  
-9,760  
-390  
17,718  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
5,760  
-3,051  
-1,419  
1,301  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-13,908  
8,147  
-19,446  
-25,610  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-426  
441  
-392  
886  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-328  
-173  
-757  
-1,102  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-1,433  
-941  
-2,239  
-1,115  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
1,907  
0  
0  
417  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-844  
-1,023  
-883  
-868  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
96,193  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
-16,717  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
-43,503  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
-1,006  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
-2,417  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
1,415  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
-35,153  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-3,121  
-1,283  
-15,879  
9,470  
-1,188  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-2,949  
-365  
-1,172  
-419  
-386  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
79  
65  
14  
0  
73  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
-3,278  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
528  
0  
26,093  
0  
2,000  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
331  
1,812  
720  
0  
55  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-2,011  
1,512  
25,655  
-3,697  
1,742  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
11,094  
2,632  
6,254  
12,368  
15,141  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-4,369  
-4,008  
-11,939  
-13,001  
-12,475  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
-2,610  
-2,610  
-4,175  
-2,456  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
6,725  
-3,986  
-8,295  
-4,808  
209  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
1,593  
-3,757  
1,481  
965  
763  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
4,245  
8,002  
6,520  
5,556  
4,776  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
17  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
5,838  
4,245  
8,002  
6,520  
5,556