Công ty Cổ phần Tư vấn sông Đà (SDC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
4,488  
5,377  
4,383  
2,984  
8,375  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
1,040  
807  
905  
1,021  
1,095  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
1,940  
-520  
652  
2,391  
11,283  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
148  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-2,490  
-496  
-1,035  
2,493  
-4,177  
Chi phí lãi vay
633  
328  
173  
757  
1,118  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
-420  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
5,611  
5,076  
5,078  
9,645  
17,843  
Tăng, giảm các khoản phải thu
17,296  
1,075  
-9,760  
-390  
17,718  
Tăng, giảm hàng tồn kho
10,325  
5,760  
-3,051  
-1,419  
1,301  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-22,942  
-13,908  
8,147  
-19,446  
-25,610  
Tăng, giảm chi phí trả trước
883  
-426  
441  
-392  
886  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-633  
-328  
-173  
-757  
-1,102  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-1,076  
-1,433  
-941  
-2,239  
-1,115  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
1,907  
0  
0  
417  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-647  
-844  
-1,023  
-883  
-868  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
8,818  
-3,121  
-1,283  
-15,879  
9,470  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-1,981  
-2,949  
-365  
-1,172  
-419  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
848  
79  
65  
14  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
-3,278  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
528  
0  
26,093  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
471  
331  
1,812  
720  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-661  
-2,011  
1,512  
25,655  
-3,697  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
8,664  
11,094  
2,632  
6,254  
12,368  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-11,212  
-4,369  
-4,008  
-11,939  
-13,001  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-5,219  
0  
-2,610  
-2,610  
-4,175  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-7,767  
6,725  
-3,986  
-8,295  
-4,808  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
390  
1,593  
-3,757  
1,481  
965  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
5,838  
4,245  
8,002  
6,520  
5,556  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
6,228  
5,838  
4,245  
8,002  
6,520