Công ty Cổ phần Simco Sông Đà (SDA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
-35,936  
7,366  
8,898  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
1,999  
1,995  
2,072  
2,555  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
5,836  
6,258  
8,231  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
94  
2,550  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
-52,713  
-9,864  
-425  
0  
Chi phí lãi vay
0  
3,912  
4,517  
2,116  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
39,278  
23  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
-37,529  
12,845  
20,892  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
133,418  
-97,635  
-12,141  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
3,596  
6,976  
22,246  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
-8,677  
-6,409  
-7,801  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
-205  
518  
467  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
14,739  
-18,939  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
-4,167  
-4,391  
-433  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
-2,258  
-1,090  
-2,465  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
1,713  
1,043  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
-1  
-1,962  
-681  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
15,643  
0  
0  
0  
144,584  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-10,358  
0  
0  
0  
-14,025  
Tiền chi trả cho người lao động
-17,238  
0  
0  
0  
-19,459  
Tiền chi trả lãi vay
-353  
0  
0  
0  
-637  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-200  
0  
0  
0  
-1,841  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
105,552  
0  
0  
0  
57,173  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-96,921  
0  
0  
0  
-160,112  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-3,875  
98,916  
-108,376  
21,126  
5,684  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
0  
-1,062  
-22,216  
-47,267  
-16,959  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
600  
689  
0  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
-350  
-548  
-400  
-500  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
948  
0  
2,598  
7,900  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-12,500  
-161,180  
0  
-3,289  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
3,258  
64,000  
52,844  
920  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
518  
3,297  
3,316  
542  
901  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-8,724  
-93,747  
34,086  
-46,897  
-8,658  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
13,950  
0  
87,355  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
-950  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
10,213  
6,519  
160,711  
39,102  
7,121  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-10,621  
-132,181  
-60,138  
-10,889  
-10,060  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
12,592  
-125,662  
187,928  
28,214  
-2,939  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-6  
-120,494  
113,637  
2,443  
-5,913  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
1,624  
122,118  
8,484  
6,041  
12,045  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
-3  
0  
-90  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
1,618  
1,624  
122,118  
8,484  
6,041