Công ty Cổ phần Sông Đà 7 (SD7: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
899  
-17,596  
-211,319  
-14,457  
9,617  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
7  
2,000  
4,799  
51,038  
49,589  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
31,894  
-3,608  
28,277  
1,145  
4,885  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
7,506  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
2,783  
2,996  
74,422  
3,179  
637  
Chi phí lãi vay
-3,947  
11,498  
16,667  
72,131  
61,717  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
-280  
17,608  
0  
0  
-2  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
31,356  
12,898  
-87,153  
120,542  
126,444  
Tăng, giảm các khoản phải thu
99,948  
-28,432  
167,300  
-18,598  
57,597  
Tăng, giảm hàng tồn kho
12,822  
96,007  
43,478  
122,970  
-19,214  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-89,006  
-12,783  
-224,676  
-103,748  
-7,585  
Tăng, giảm chi phí trả trước
800  
14  
941  
20,800  
-5,434  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-6,704  
-348  
-14,793  
-71,281  
-57,129  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
-102  
-830  
-1,891  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
20  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
-4,234  
-66  
-1,598  
-2,013  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
49,216  
63,122  
-115,071  
68,256  
90,796  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
0  
0  
0  
-44,940  
-128,138  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
73  
4,600  
1,897  
21,365  
11,381  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-3,930  
0  
0  
-685  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
462  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
-3,182  
-610  
-15,262  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
21,668  
185,300  
8,833  
23,005  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
11  
14  
47  
431  
454  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-3,846  
23,100  
186,634  
-29,797  
-93,298  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
16,000  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
10,933  
0  
146,431  
431,921  
459,010  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-57,146  
-86,600  
-233,404  
-479,221  
-438,032  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
-1  
-18,756  
-4,270  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-46,213  
-86,600  
-70,974  
-66,056  
16,708  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-843  
-378  
589  
-27,596  
14,206  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
974  
1,351  
762  
35,551  
21,345  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
130  
974  
1,351  
7,955  
35,551