Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (SD5: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
22,964  
32,658  
52,285  
55,523  
71,636  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
79,246  
79,302  
73,426  
131,569  
117,954  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
11,180  
-70  
-31,508  
279  
2,791  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
3  
-797  
3,913  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-169  
-54,407  
-3,830  
-5,570  
-3,805  
Chi phí lãi vay
37,104  
50,474  
78,530  
81,406  
109,448  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
150,325  
107,959  
168,107  
267,120  
298,023  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-110,328  
-48,399  
198,907  
-297,782  
50,257  
Tăng, giảm hàng tồn kho
66,648  
207,776  
-15,628  
178,255  
34,590  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
359,802  
-202,776  
-117,919  
91,908  
-38,615  
Tăng, giảm chi phí trả trước
11,125  
12,581  
-2,969  
12,546  
-16,236  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-37,517  
-50,561  
-80,295  
-82,026  
-110,575  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-7,965  
-12,487  
-8,708  
-21,215  
-19,693  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-6,137  
-2,750  
-7,648  
-6,919  
-3,910  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
425,953  
11,344  
133,849  
141,887  
193,842  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-1,290  
-29,775  
-81,114  
-159,630  
-71,816  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
919  
7,223  
13,838  
13,792  
5,891  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
1,100  
228,780  
0  
10,000  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
769  
65  
67  
174  
279  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
1,497  
206,293  
-67,209  
-135,664  
-65,647  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
97,092  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
851,120  
1,051,876  
1,416,634  
1,889,149  
1,316,217  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-1,184,718  
-1,229,965  
-1,465,583  
-1,841,329  
-1,531,307  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
-5,386  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-41,554  
-6,444  
-25,972  
-46,804  
-26,904  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-380,538  
-184,532  
-74,921  
1,016  
-144,902  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
46,912  
33,105  
-8,281  
7,239  
-16,707  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
43,563  
10,303  
19,219  
11,980  
28,688  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
156  
102  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
90,475  
43,563  
11,039  
19,219  
11,980