Công ty Cổ phần Sông Đà 2 (SD2: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
7,884  
15,450  
15,618  
10,679  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
10,300  
12,103  
13,161  
13,272  
15,906  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
10,823  
-28  
-10,079  
-221  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
58  
418  
2,129  
276  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-47,482  
-3,554  
-2,906  
-2,262  
0  
Chi phí lãi vay
21,998  
20,194  
20,315  
18,609  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
3,580  
44,582  
38,237  
40,353  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
62,983  
-67,959  
2,630  
-62,765  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
50,413  
48,474  
-6,720  
2,629  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-98,016  
-10,691  
-8,329  
-6,241  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
4,825  
-10,686  
1,778  
-3,832  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
1,189  
0  
12,000  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-21,998  
-20,194  
-20,315  
-18,609  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-7,574  
-3,665  
-12,098  
-7,455  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
656  
119  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-433  
-1,827  
-20,769  
-1,943  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
609,480  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
-480,780  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
-76,830  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
-21,466  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
-7,563  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
1,389  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
-16,777  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-4,375  
-21,846  
-13,585  
-57,864  
7,453  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-6,643  
-9,729  
-29,851  
-29,131  
-2,598  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
16,425  
6,346  
1,443  
103  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
39,179  
0  
0  
-14,100  
-6,000  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
14,100  
6,000  
340  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
-60  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
2,948  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
69  
367  
1,462  
2,036  
620  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
49,029  
-3,016  
-12,905  
-32,143  
-7,637  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
475,242  
507,258  
392,446  
357,384  
261,224  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-517,220  
-514,995  
-329,541  
-244,943  
-258,969  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
-8,654  
-11,691  
-19,200  
-18,000  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-41,978  
-16,391  
51,214  
93,242  
-15,745  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
2,675  
-41,252  
24,725  
3,235  
-15,929  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
34,920  
76,172  
51,448  
48,213  
64,142  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
37,596  
34,920  
76,172  
51,448  
48,213