Công ty Cổ phần Sông Đà 1 (SD1: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2015 2014 2013 2012 2011
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
1,632  
0  
0  
0  
8,259  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
 
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
 
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
22,267  
48,488  
53,426  
92,287  
249,346  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-6,937  
-18,374  
-16,960  
-39,241  
-132,489  
Tiền chi trả cho người lao động
-4,388  
-1,883  
-2,908  
-9,295  
-18,447  
Tiền chi trả lãi vay
-640  
-582  
-2,441  
-4,734  
-10,141  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
-75  
0  
0  
-1,753  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
5,095  
52,594  
33,257  
21,851  
140,537  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-16,709  
-76,813  
-68,799  
-56,508  
-257,344  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-1,313  
3,355  
-4,425  
4,360  
-30,293  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
0  
6,305  
0  
0  
-10,651  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
8,656  
1,531  
8,756  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
-55,100  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
390  
0  
0  
0  
65,100  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
-2,963  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
400  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
16  
214  
247  
1,580  
2,086  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
406  
6,919  
8,903  
3,111  
7,227  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
2,570  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
7,455  
3,790  
18,336  
41,979  
105,755  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-7,715  
-13,000  
-23,943  
-49,462  
-83,331  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
-7,500  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-260  
-9,210  
-5,607  
-7,484  
17,494  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-1,167  
1,064  
-1,129  
-12  
-5,572  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
1,202  
138  
1,361  
1,373  
6,945  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
-94  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
36  
1,202  
138  
1,361  
1,373