Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm (SCY: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
13,722  
87,488  
43,351  
112,241  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
40,828  
50,061  
56,349  
47,996  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-2,380  
15,400  
-1,773  
67,930  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-361  
-23  
-715  
75  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-5,403  
-82,412  
-14,052  
-141,035  
 
Chi phí lãi vay
281  
27  
473  
129  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
46,688  
70,541  
83,633  
87,336  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
149,770  
-46,259  
21,623  
-222  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-57,079  
-47,435  
20,474  
38,557  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-9,800  
59,416  
2,662  
34,716  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
40  
0  
0  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-281  
-31  
-469  
-126  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
-30,664  
-24,755  
-17,182  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
4  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-6,826  
0  
-7,568  
-4,468  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
122,475  
5,608  
95,600  
138,612  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-4,051  
-13,588  
-99,913  
-47,897  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
20  
79,674  
15,052  
3,052  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-11,336  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
5,039  
3,379  
1,181  
3,140  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-10,329  
69,466  
-83,680  
-41,706  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
41,297  
5,900  
63,359  
36,712  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-47,197  
-13,600  
-59,632  
-38,093  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
-39,196  
-3,812  
-48,976  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-5,900  
-46,896  
-85  
-50,357  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
106,246  
28,178  
11,835  
46,549  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
158,145  
129,945  
117,269  
70,795  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
-1,849  
23  
840  
-75  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
262,542  
158,145  
129,945  
117,269