Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
466,710  
384,439  
275,356  
155,397  
96,432  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
55,237  
55,871  
54,429  
54,107  
53,982  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
-50  
0  
0  
50  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
127  
74  
297  
4,584  
1,383  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-7,619  
-4,943  
-1,203  
-280  
-135  
Chi phí lãi vay
146  
3,591  
12,562  
22,675  
37,309  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
514,601  
438,982  
341,440  
236,483  
189,021  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-20,199  
1,487  
-10,365  
-28,580  
-4,308  
Tăng, giảm hàng tồn kho
76  
306  
-4  
0  
587  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-7,078  
-26,267  
15,459  
18,695  
-12,074  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-900  
1,059  
2,914  
4,882  
3,275  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-153  
-4,685  
-12,116  
-23,088  
-37,658  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-54,078  
-30,211  
-38,484  
-18,316  
-27  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
10  
0  
0  
0  
6  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-8,005  
-6,000  
-2,735  
-1,600  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
424,275  
374,671  
296,110  
188,475  
138,821  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-3,148  
-4,383  
-12,467  
-1,441  
-4,386  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
223  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-618,000  
-242,000  
-10,000  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
594,000  
128,000  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
8,920  
3,063  
1,203  
280  
135  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-18,005  
-115,320  
-21,264  
-1,160  
-4,251  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
5,337  
4,800  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
0  
0  
104,668  
15,000  
Tiền chi trả nợ gốc vay
0  
-47,631  
-55,186  
-223,465  
-135,990  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
-10,093  
-23,999  
-12,000  
-12,000  
-7,000  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-396,098  
-237,261  
-143,143  
-50,963  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-406,191  
-303,554  
-205,529  
-181,759  
-127,990  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
79  
-44,203  
69,317  
5,555  
6,580  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
47,314  
91,576  
22,167  
16,582  
10,004  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
-71  
-59  
92  
30  
-2  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
47,321  
47,314  
91,576  
22,167  
16,582