Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (SCL: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2016 2015 2014 2013 2012
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
4,660  
7,267  
16,029  
15,881  
13,636  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
163,131  
149,758  
212,571  
160,623  
92,185  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-133,556  
-93,698  
-153,582  
-117,163  
-67,425  
Tiền chi trả cho người lao động
-11,970  
-16,822  
-15,380  
-10,856  
-13,019  
Tiền chi trả lãi vay
-4,830  
-7,958  
-10,249  
-9,999  
-9,801  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-88  
-666  
-2,055  
-25  
-51  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
9,173  
415  
53  
304  
8,622  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-9,644  
-12,127  
-9,367  
-11,766  
-5,321  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
12,216  
18,902  
21,990  
11,117  
5,191  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-38  
-5,524  
0  
-17,957  
-2,490  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
0  
250  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-8,400  
0  
-800  
0  
-1,000  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
8,070  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
50  
26  
35  
39  
47  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-8,388  
-5,498  
-765  
-17,669  
4,628  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
30,005  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
122,130  
120,778  
132,882  
95,965  
52,826  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-146,110  
-128,434  
-144,526  
-75,941  
-53,873  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
-12,533  
-3,929  
-10,779  
-8,668  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
6,025  
-20,189  
-15,573  
9,245  
-9,715  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
9,853  
-6,784  
5,652  
2,693  
104  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
3,518  
10,302  
4,649  
1,956  
1,852  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
13,372  
3,518  
10,302  
4,649  
1,956