Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (SBS: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
 
-9,493  
5,723  
 
442,699  
Điều chỉnh cho các khoản
 
6,515  
0  
 
0  
Chi phí khấu hao tài sản cố định
 
6,655  
9,880  
 
16,711  
Phân bổ lợi thế thương mại
 
0  
0  
 
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
 
-140  
-6,326  
 
-734,730  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
 
0  
0  
 
0  
Chi phí phải trả, chi phí trả trước
 
0  
0  
 
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
 
0  
-33,572  
 
185,609  
Chi phí lãi vay
-7,325  
-4,484  
0  
377  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
 
0  
0  
 
0  
Tăng các chi phí tiền tệ
 
4,743  
0  
 
0  
Lỗ đánh giá giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua KQKD
 
1,715  
0  
 
0  
Lỗ đánh giá giá trị các công nợ tài chính ghi nhận thông qua KQKD
 
0  
0  
 
0  
Lỗ đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh
 
0  
0  
 
0  
Lỗ từ thanh lý các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
 
0  
0  
 
0  
Suy giảm giá trị của các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
 
0  
0  
 
0  
Lỗ suy giảm giá trị các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
 
0  
0  
 
0  
Lỗ suy giảm giá trị các khoản cho vay
 
0  
0  
 
0  
Lỗ về chênh lệch đánh giá theo giá trị hợp lý TSTC sẵn sàng để bán AFS khi phân loại lại
 
0  
0  
 
0  
Lỗ đánh giá giá các công cụ tài chính phát sinh cho mục đích phòng ngừa rủi ro
 
0  
0  
 
0  
Lỗ từ thanh lý TSCĐ
 
0  
0  
 
0  
Suy giảm giá trị của các tài sản cố định
 
0  
0  
 
0  
Chi phí dự phòng suy giảm giá trị các khoản đầu tư tài chính dài hạn
 
0  
0  
 
0  
Lỗ từ thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên doanh, liên kết
 
0  
0  
 
0  
Lỗ khác
 
3,028  
0  
 
0  
Giảm các doanh thu phi tiền tệ
 
-1,275  
0  
 
0  
Lãi đánh giá giá trị các tài sản chính ghi nhận thông qua KQKD
 
-984  
0  
 
0  
Lãi đánh giá giá trị các công nợ tài chính thông qua kết quả kinh doanh
 
0  
0  
 
0  
Lãi từ thanh lý các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
 
0  
0  
 
0  
Hoàn nhập suy giảm giá trị của các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
 
0  
0  
 
0  
Lãi về chênh lệch đánh giá theo giá trị hợp lý TSTC sẵn sàng để bán AFS khi phân loại lại
 
0  
0  
 
0  
Lãi đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh cho mục đích phòng ngừa
 
0  
0  
 
0  
Lãi từ thanh lý các khoản cho vay và phải thu
 
0  
0  
 
0  
Hoàn nhập chi phí dự phòng
 
0  
0  
 
0  
Lãi từ thanh lý tài sản cố định, BĐSĐT
 
0  
0  
 
0  
Lãi từ thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên doanh, liên kết
 
0  
0  
 
0  
Lãi khác
 
-291  
0  
 
0  
Thay đổi tài sản và nợ phải trả hoạt động
 
6,287  
0  
 
0  
Tăng (giảm) tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ
 
-3,073  
0  
 
0  
Tăng (giảm) các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn
 
0  
0  
 
0  
Tăng (giảm) các khoản cho vay
 
10,454  
0  
 
0  
Tăng (giảm) tài sản tài chính sẵn sàng để bán
 
0  
0  
 
0  
Tăng (giảm) các tài sản khác
 
-1,093  
0  
 
0  
Tăng (giảm) các khoản phải thu
 
0  
0  
 
0  
Tăng (giảm) vay và nợ thuê tài sản tài chính
 
0  
0  
 
0  
Tăng (giảm) vay tài sản tài chính
 
0  
0  
 
0  
Tăng (giảm) Trái phiếu chuyển đổi - Cấu phần nợ
 
0  
0  
 
0  
Tăng (giảm) Trái phiếu phát hành
 
0  
0  
 
0  
Tăng (giảm) vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
 
0  
0  
 
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
 
40,883  
-23,919  
 
-70,866  
(-) Tăng, (+) giảm phải thu bán các tài sản tài chính
 
0  
0  
 
0  
(-) Tăng, (+) giảm phải thu tiền lãi các tài sản tài chính
 
-120  
0  
 
0  
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp
 
94  
0  
 
0  
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu về lỗi giao dịch CK
 
0  
0  
 
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
 
2,000  
-23,565  
 
30,176  
(+) Tăng, (-) giảm phải trả cho người bán
 
107  
0  
 
0  
(+) Tăng, (-) giảm phải trả Tổ chức phát hành chứng khoán
 
0  
0  
 
0  
(+) Tăng, (-) giảm các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên
 
17  
0  
 
0  
(+) Tăng, (-) giảm thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
 
-382  
0  
 
0  
(+) Tăng, (-) giảm phải trả người lao động
 
 
-431  
0  
0  
(+) Tăng, (-) giảm phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính
 
0  
0  
 
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
 
0  
6,870  
 
503,991  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
 
37,482  
69,706  
 
-35,680  
Tăng, giảm chi phí trả trước
 
144  
442  
 
3,679  
Tiền lãi vay đã trả
 
0  
-377  
 
-104,934  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
 
0  
0  
 
-1,343  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
 
17  
0  
 
1,571  
Tiền lãi đã thu
685  
0  
0  
 
0  
Tiền thu khác
 
17  
0  
 
1,571  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
 
-4,333  
237  
 
-7,358  
Lãi vay đã trả cho hoạt động kinh doanh
 
0  
0  
 
0  
Thuế TNDN đã nộp (*)
 
0  
0  
 
0  
Các khoản chi khác
 
-4,333  
237  
 
-7,358  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ hoạt động kinh doanh
0  
 
8,828,176  
 
 
Tiền chi hoạt động kinh doanh
0  
 
-7,711,631  
 
 
Tiền đã chi mua các tài sản tài chính
-32,785  
 
 
 
 
Tiền đã thu từ bán các tài sản tài chính
44,936  
 
 
 
 
Tiền chi nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán
-319  
 
0  
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
 
0  
 
 
Tiền thu giao dịch chứng khoán khách hàng
0  
 
16,037,959  
 
 
Tiền chi trả giao dịch chứng khoán khách hàng
0  
 
-17,177,491  
 
 
Tiền thu bán chứng khoán phát hành
0  
 
0  
 
 
Tiền chi trả tổ chức phát hành chứng khoán
0  
 
0  
 
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
 
-21,890  
 
 
Tiền chi trả cho người lao động
-15,026  
 
-21,279  
 
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
 
0  
 
 
Tiền chi trả Tổ chức cung cấp dịch vụ cho CTCK
-22,128  
 
 
 
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-9,774  
 
0  
 
 
Tiền chi thanh toán các chi phí cho hoạt động mua, bán các TSTC (chi phí giao dịch, phí chuyển tiền)
0  
 
 
 
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
615,985  
 
40,751  
 
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-539,168  
 
-28,121  
 
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
42,407  
41,373  
29,395  
 
319,236  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
-91  
0  
-1,800  
 
-119  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
291  
0  
 
1,776  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
 
-1,189  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
 
34,674  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
 
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
 
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
0  
0  
5,071  
 
59,140  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-91  
291  
3,271  
 
94,282  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
 
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
 
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
0  
352,662  
 
106,000  
Tiền vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
0  
0  
0  
 
0  
Tiền vay khác
0  
0  
352,662  
 
106,000  
Tiền chi trả nợ gốc vay
0  
-43,000  
-329,662  
 
-486,000  
Tiền chi trả gốc vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
0  
0  
0  
 
0  
Tiền chi trả nợ gốc vay tài sản tài chính
0  
0  
0  
 
0  
Tiền chi trả gốc nợ vay khác
0  
-43,000  
-329,662  
 
-486,000  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
 
-815  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
 
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
0  
-43,000  
23,000  
 
-380,815  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
42,316  
-1,336  
55,666  
 
32,702  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
648  
1,984  
168,388  
 
209,382  
Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng đầu kỳ
648  
1,484  
0  
 
0  
Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK_Đầu kỳ
0  
0  
0  
 
0  
Các khoản tiền tương đương đầu kỳ
0  
500  
0  
 
0  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
 
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
42,963  
648  
224,054  
 
242,085  
Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng kỳ
42,963  
0  
0  
 
0  
Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK_Cuối kỳ
0  
0  
0  
 
0  
Các khoản tương đương tiền
0  
0  
500  
0  
500  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ tổng hợp
0  
648  
0  
 
0  
Tiền thu bán chứng khoán môi giới cho khách hàng
20,948,180  
6,410,468  
0  
 
0  
Tiền chi mua chứng khoán môi giới cho khách hàng
-20,912,034  
-6,109,122  
0  
 
0  
Tiền thu bán chứng khoán ủy thác của khách hàng
0  
0  
0  
 
0  
Tiền chi bán chứng khoán ủy thác của khách hàng
0  
-2,431,021  
0  
 
0  
Thu tiền từ tài khoản vãng lai của khách hàng
0  
0  
0  
 
0  
Chi tiền từ tài khoản vãng lai của khách hàng
0  
0  
0  
 
0  
Thu vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
0  
0  
0  
 
0  
Chi trả vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
0  
0  
0  
 
0  
Nhận tiền gửi để thanh toán giao dịch chứng khoán của khách hàng
0  
2,142,727  
0  
 
0  
Nhận tiền gửi của Nhà đầu tư cho hoạt động ủy thác đầu tư của khách hàng
0  
0  
0  
 
0  
Chi trả phí lưu ký chứng khoán của khách hàng
0  
-2,353  
0  
 
0  
Thu lỗi giao dịch chứng khoán
0  
0  
0  
 
0  
Chi lỗi giao dịch chứng khoán
0  
0  
0  
 
0  
Tiền thu của Tổ chức phát hành chứng khoán
0  
0  
0  
 
0  
Tiền chi trả Tổ chức phát hành chứng khoán
0  
0  
0  
 
0  
Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ
36,147  
10,698  
0  
 
0  
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ của khách hàng
232,768  
222,070  
0  
 
0  
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ:
232,768  
222,070  
0  
 
0  
Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý đầu kỳ
188,335  
160,028  
0  
 
0  
Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức NHTM quản lý đầu kỳ
0  
0  
0  
 
0  
Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán đầu kỳ
44,433  
0  
0  
 
0  
Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng đầu kỳ
0  
62,042  
0  
 
0  
Tiền gửi của tổ chức phát hành đầu kỳ
0  
0  
0  
 
0  
Các khoản tương đương tiền đầu kỳ
0  
0  
0  
 
0  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ đầu kỳ
0  
0  
0  
 
0  
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ của khách hàng
268,915  
232,768  
0  
 
0  
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ:
268,915  
232,768  
0  
 
0  
Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý cuối kỳ
207,261  
188,335  
0  
 
0  
Trong đó: có kỳ hạn theo phương thức CTCK quản lý cuối kỳ
0  
0  
0  
 
0  
Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức NHTM quản lý cuối kỳ
0  
0  
0  
 
0  
Trong đó: có kỳ hạn theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý cuối kỳ
0  
0  
0  
 
0  
Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng cuối kỳ
0  
0  
0  
 
0  
Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán cuối kỳ
61,654  
44,433  
0  
 
0  
Tiền gửi của tổ chức phát hành cuối kỳ
0  
0  
0  
 
0  
Trong đó: có kỳ hạn của tổ chức phát hành cuối kỳ
0  
0  
0  
 
0  
Các khoản tương đương tiền cuối kỳ
0  
0  
0  
 
0  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ cuối kỳ
0  
0  
0  
 
0