Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh (SB1: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
5,657  
8,258  
15,671  
26,872  
16,923  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
9,639  
9,239  
8,264  
10,321  
17,669  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-22  
0  
0  
0  
22  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
7  
4  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-128  
-197  
-83  
-220  
-127  
Chi phí lãi vay
859  
778  
1,665  
0  
34  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
16,005  
18,078  
25,517  
36,979  
34,526  
Tăng, giảm các khoản phải thu
5,835  
482  
46,873  
-23,059  
-8,310  
Tăng, giảm hàng tồn kho
3,722  
-8,448  
-6,303  
3,407  
-10,502  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-7,406  
-2,405  
-3,215  
11,232  
-4,788  
Tăng, giảm chi phí trả trước
7,125  
5,371  
4,350  
-24,104  
-6,705  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-859  
-747  
-1,617  
0  
-34  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
619  
-1,818  
-4,419  
-10,008  
-1,823  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
309  
9,151  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-160  
-2,304  
-1,815  
-3,800  
-7,988  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
24,881  
8,209  
59,372  
-9,043  
3,526  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-8,318  
-10,738  
-34,324  
-27,606  
-23,001  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
111  
0  
0  
221  
164  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
17  
222  
69  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-8,190  
-10,516  
-34,256  
-27,385  
-22,837  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
51,327  
46,263  
70,083  
34,609  
0  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-59,827  
-70,926  
-65,030  
0  
-900  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-13,219  
-7,575  
-424  
-23,427  
-14,488  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-21,719  
-32,237  
4,630  
11,183  
-15,388  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-5,028  
-34,544  
29,746  
-25,246  
-34,699  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
8,043  
42,587  
12,841  
38,094  
72,797  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
-7  
-4  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
3,014  
8,043  
42,587  
12,841  
38,094