Công ty Cổ phần In sách giáo khoa TP Hồ Chí Minh (SAP: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2016 2015 2014 2013 2012
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
 
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
120  
317  
756  
 
999  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
 
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
 
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
 
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
 
0  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
 
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
 
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
 
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
 
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
 
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
 
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
 
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
 
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
 
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
 
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
 
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
 
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
 
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
9,727  
3,941  
15,132  
 
17,499  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-3,906  
-1,102  
-6,237  
 
-15,231  
Tiền chi trả cho người lao động
-4,469  
-3,148  
-4,571  
 
-5,690  
Tiền chi trả lãi vay
-76  
-1  
0  
 
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
-250  
 
-577  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
1,127  
55  
139  
 
174  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-2,335  
-3,645  
-5,238  
 
-1,989  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
69  
-3,899  
-1,026  
 
-5,813  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
0  
0  
0  
 
-71  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
165  
0  
 
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
-3,300  
0  
 
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
3,300  
3,000  
 
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
 
-3,000  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
 
3,000  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
3  
51  
329  
 
694  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
3  
216  
3,329  
 
623  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
 
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
 
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
2,310  
1,195  
0  
 
0  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-2,405  
0  
0  
 
0  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
 
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
 
-643  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
 
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-95  
1,195  
0  
 
-643  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-24  
-2,488  
2,303  
 
-5,833  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
429  
2,917  
613  
 
10,660  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
 
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
405  
429  
2,917  
 
4,827