Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam (SAL: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
 
0  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
11,750  
 
28,994  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
 
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
 
0  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
 
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
 
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
 
0  
 
Chi phí lãi vay
0  
0  
 
0  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
 
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
 
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
 
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
 
0  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
 
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
 
0  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
 
0  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
 
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
 
0  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
 
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
 
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
 
0  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
121,975  
155,262  
 
189,310  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-51,715  
-83,312  
 
-82,372  
 
Tiền chi trả cho người lao động
-30,412  
-37,825  
 
-47,848  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
-106  
 
-1,842  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-9  
-990  
 
-7,856  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
34,521  
24,640  
 
40,599  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-59,255  
-51,565  
 
-54,582  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
15,104  
6,104  
 
35,408  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-6  
0  
 
-3,527  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
-93  
0  
 
0  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-21,000  
0  
 
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
 
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
 
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
945  
 
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
511  
79  
 
151  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-20,588  
1,024  
 
-3,375  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
 
2  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
 
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
208  
 
17,206  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
0  
-2,891  
 
-35,329  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
 
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
-2,202  
 
0  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
 
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
0  
-4,885  
 
-18,122  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-5,484  
2,243  
 
13,911  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
17,071  
14,823  
 
6,448  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
3  
4  
 
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
11,589  
17,071  
 
20,359