Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn (SAC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
6,887  
6,115  
0  
3,971  
3,966  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
161,767  
187,965  
189,636  
152,642  
185,300  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-122,227  
-121,116  
-84,607  
-69,948  
-106,352  
Tiền chi trả cho người lao động
-21,123  
-55,590  
-64,051  
-58,875  
-49,306  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-5,052  
-3,178  
-2,100  
-1,447  
-1,211  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
2,031  
18,842  
4,534  
3,355  
1,788  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-15,689  
-21,100  
-33,732  
-23,757  
-28,618  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-293  
5,824  
9,681  
1,970  
1,600  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-1,494  
-8,393  
-11,819  
-6,855  
-4,193  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
599  
1,035  
626  
0  
421  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-24,000  
-147,500  
-110,500  
-68,000  
-35,200  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
36,000  
158,500  
127,000  
67,767  
34,200  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
-200  
-400  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
500  
0  
0  
5,000  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
2,583  
909  
736  
536  
599  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
14,189  
4,551  
5,843  
-1,952  
-4,173  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả nợ gốc vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-3,951  
-4,741  
-3,951  
0  
-928  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-3,951  
-4,741  
-3,951  
0  
-928  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
9,944  
5,634  
11,573  
18  
-3,501  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
27,408  
21,774  
10,201  
10,183  
13,684  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
37,352  
27,408  
21,774  
10,201  
10,183