Công ty Cổ phần SCI (S99: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
15,157  
36,163  
0  
0  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
19,657  
-6,399  
0  
0  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
15,591  
7,990  
0  
0  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-13,711  
-10,519  
0  
0  
 
Chi phí lãi vay
24,238  
5,123  
0  
0  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
60,932  
32,358  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
68,252  
-61,449  
0  
0  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-37,810  
-15,812  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
3,228  
31,080  
0  
0  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-3,263  
5,217  
0  
0  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
145,991  
-149,533  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-21,957  
-4,792  
0  
0  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-8,334  
-5,646  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
153  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
-280  
0  
0  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
52,730  
146,853  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
-6,856  
-53,657  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
-1,308  
-28,558  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
-1,197  
-3,744  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
-492  
-1,008  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
7,364  
301  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
-32,034  
-9,033  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
207,039  
-168,706  
18,208  
51,154  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-160,758  
-34,559  
0  
0  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
56,264  
0  
0  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-140,000  
-2,000  
-20,015  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
800  
0  
10,000  
2,680  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-5,000  
-144,437  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
13,711  
2,345  
99  
455  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-291,247  
-122,386  
-9,916  
3,135  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
245,031  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
369,573  
162,873  
3,654  
8,714  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-254,421  
-99,101  
-2,683  
-48,095  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
115,152  
308,802  
971  
-39,381  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
30,944  
17,711  
9,263  
14,907  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
32,718  
15,007  
5,744  
9,745  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
63,661  
32,718  
15,007  
24,653