Công ty Cổ phần SCI (S99: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
80,500  
-12,380  
15,157  
36,163  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
32,363  
26,963  
19,657  
-6,399  
5,529  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
14,311  
-1,262  
15,591  
7,990  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-18  
-1  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-22,703  
-59,371  
-13,711  
-10,519  
0  
Chi phí lãi vay
32,591  
32,534  
24,238  
5,123  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
137,043  
-13,517  
60,932  
32,358  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-90,318  
-180,814  
68,252  
-61,449  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-94,471  
-41,461  
-37,810  
-15,812  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
185,397  
173,204  
3,228  
31,080  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
1,986  
6,397  
-3,263  
5,217  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
41,230  
-48,182  
145,991  
-149,533  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-32,173  
-32,178  
-21,957  
-4,792  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-16,109  
-6,410  
-8,334  
-5,646  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
153  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-196  
0  
0  
-280  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
52,730  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
-6,856  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
-1,308  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
-1,197  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
-492  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
7,364  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
-32,034  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
132,390  
-142,960  
207,039  
-168,706  
18,208  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-230,549  
-193,242  
-160,758  
-34,559  
0  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
2,012  
0  
56,264  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-177,704  
-14,000  
-140,000  
-2,000  
-20,015  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
120,000  
14,200  
800  
0  
10,000  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
-5,000  
-144,437  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
22,328  
15,914  
13,711  
2,345  
99  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-265,925  
-175,116  
-291,247  
-122,386  
-9,916  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
245,031  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
1,148,015  
992,035  
369,573  
162,873  
3,654  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-974,019  
-680,790  
-254,421  
-99,101  
-2,683  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
173,996  
311,245  
115,152  
308,802  
971  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
40,462  
-6,831  
30,944  
17,711  
9,263  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
56,832  
63,661  
32,718  
15,007  
5,744  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
1  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
97,293  
56,832  
63,661  
32,718  
15,007