Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 (S74: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
291  
-15,076  
1,087  
12,585  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
3,803  
12,745  
14,577  
19,921  
21,140  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-1,960  
8,004  
1,921  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-2,232  
-1,452  
-1,486  
-198  
0  
Chi phí lãi vay
4,681  
13,914  
7,272  
10,042  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
4,584  
18,135  
23,370  
42,351  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
43,220  
74,076  
-2,186  
38,011  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-7,736  
69,264  
36,696  
9,141  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-55,801  
-34,069  
-42,604  
-52,829  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
10,721  
-2,221  
10,391  
-8,878  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-4,192  
-23,054  
-7,272  
-11,430  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
-163  
-700  
-1,435  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-3,239  
-1,400  
-1,568  
-1,088  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
380,481  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
-321,137  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
-31,166  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
-11,081  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
-668  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
7,814  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
-5,698  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-12,445  
100,569  
16,128  
13,844  
18,544  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
0  
-3,952  
-2,093  
-1,796  
-28,662  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
4,770  
6,466  
2,773  
3,170  
510  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
-4,448  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-36,352  
-102,163  
0  
0  
-11,000  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
58,599  
0  
0  
0  
25,096  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
1,186  
256  
15  
27  
40  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
28,204  
-103,840  
694  
1,401  
-14,017  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
114,571  
101,527  
147,049  
125,398  
125,452  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-130,752  
-97,231  
-158,399  
-133,268  
-125,257  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
-15  
-9,537  
-8,950  
-13  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-16,181  
4,282  
-20,887  
-16,819  
182  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-422  
1,011  
-4,065  
-1,575  
4,709  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
485  
3,440  
7,505  
9,080  
4,371  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
63  
4,451  
3,440  
7,505  
9,080