Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 (S72: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
-1,150  
-344  
-1,531  
-205  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
0  
0  
104  
167  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
-45  
0  
518  
-225  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
50  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
-1,195  
-344  
-910  
-213  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
-5,576  
4,749  
10,486  
-14,290  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
8,705  
-375  
-108  
16,061  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
-1,194  
-1,930  
-10,445  
-1,755  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
33  
-27  
14  
30  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
-50  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
-162  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
6  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
-71  
-31  
-30  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
27,673  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-23,611  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
-3,048  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
-7,402  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
46,105  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-48,097  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-8,381  
702  
1,880  
-993  
-211  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
0  
-117,048  
-39,932  
-619  
0  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
45  
0  
1,035  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
1,140  
0  
1,143  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
1  
0  
0  
176  
174  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
1  
-117,003  
-38,792  
591  
1,317  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
59,870  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
7,864  
134,547  
37,614  
0  
0  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-3,455  
-74,346  
0  
0  
-710  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
-5  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
4,409  
120,071  
37,614  
-5  
-710  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-3,972  
3,770  
702  
-406  
396  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
4,753  
983  
281  
688  
292  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
781  
4,753  
983  
281  
688