Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A (S4A: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
49,400  
48,894  
48,960  
49,023  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
291,335  
314,578  
205,077  
236,093  
343,867  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-10,227  
-7,537  
-9,758  
-9,652  
-5,054  
Tiền chi trả cho người lao động
-7,930  
-7,640  
-7,062  
-6,422  
-7,585  
Tiền chi trả lãi vay
-46,228  
-50,562  
-55,884  
-64,066  
-72,174  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-10,312  
-3,002  
-2,500  
-1,726  
-10  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
38,014  
40,732  
23,786  
27,368  
1,686  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-95,353  
-78,626  
-50,586  
-55,188  
-64,650  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
159,299  
207,944  
103,073  
126,407  
196,080  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-793  
-8,217  
0  
-225  
-321  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-52,018  
-69,606  
-16,340  
-128,605  
-41,022  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
52,171  
86,686  
53,341  
72,391  
41,022  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
2,088  
4,012  
2,821  
3,797  
2,192  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
1,448  
12,876  
39,823  
-52,642  
1,871  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-72,346  
-70,123  
-64,701  
-93,201  
-57,170  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-176,088  
-108,843  
-21,187  
-8,675  
-97,751  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-248,434  
-178,966  
-85,888  
-101,876  
-154,921  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-87,687  
41,854  
57,009  
-28,110  
43,030  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
118,808  
76,954  
19,945  
48,055  
5,025  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
31,122  
118,808  
76,954  
19,945  
48,055