Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros (ROS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
1,057,472  
528,375  
145,228  
2,338  
-60  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
20,552  
16,851  
3,277  
389  
8  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
21  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-817,248  
-232,133  
-34  
-906  
0  
Chi phí lãi vay
43,687  
231  
44  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
304,464  
313,325  
148,515  
1,822  
-32  
Tăng, giảm các khoản phải thu
598,025  
-1,022,732  
-708,415  
-83  
320  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-372,821  
-437,214  
-345,114  
98  
224  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
928,963  
1,098,314  
782,814  
553,919  
-4  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-1,057,205  
-9,890  
-1,650  
-63  
-13  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-42,044  
-231  
-44  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-122,127  
-31,599  
-135  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
9,699  
3,815  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-13,380  
-1,281  
-581  
-3,249  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
233,573  
-87,494  
-124,609  
552,444  
495  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-1,333,601  
-1,019,249  
-91,263  
0  
0  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
52,297  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-1,236,829  
-4,101,074  
-238,863  
-774,000  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
1,644,867  
5,596,501  
0  
24,000  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-2,577,476  
-829,000  
-2,343,753  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
943,093  
4,014  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
813,048  
234,078  
34  
906  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-1,694,601  
-114,730  
-2,673,845  
-749,094  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
462,500  
2,812,500  
223,500  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
1,771,350  
292,362  
900  
0  
0  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-388,432  
-353,023  
-45  
0  
0  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
-8,964  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
1,373,954  
401,839  
2,813,355  
223,500  
0  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-87,074  
199,615  
14,900  
26,850  
495  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
242,066  
42,451  
27,551  
701  
206  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
154,992  
242,066  
42,451  
27,551  
701