Công ty cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su (RBC: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
493,983  
468,584  
473,185  
752,773  
676,638  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-442,193  
-432,867  
-425,255  
-526,770  
-502,993  
Tiền chi trả cho người lao động
-35,578  
-37,067  
-35,422  
-37,518  
-38,308  
Tiền chi trả lãi vay
-1,280  
-1,179  
-1,582  
-2,807  
-4,132  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-330  
-54  
-1,537  
-1,340  
-1,296  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
7,189  
35,677  
206,393  
351,883  
194,420  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-22,162  
-57,142  
-204,031  
-346,378  
-363,107  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-371  
-24,047  
11,750  
189,843  
-38,777  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-88  
-1,304  
-2,334  
-54  
-1,311  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
1,700  
10,170  
263  
-126  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-102,157  
-22,000  
-16,953  
0  
-313,333  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
86,614  
17,000  
2,200  
0  
351,165  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
-15,854  
-1,811  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
1,376  
1,385  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
1,189  
2,547  
2,917  
3,291  
5,688  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-12,743  
-9,441  
-14,342  
4,496  
42,209  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
125,166  
133,347  
107,805  
96,914  
275,424  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-138,192  
-123,887  
-111,379  
-297,195  
-278,683  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
-57  
-3,007  
-5,059  
-7,766  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-13,026  
9,403  
-6,581  
-205,340  
-11,025  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-26,139  
-24,085  
-9,173  
-11,001  
-7,592  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
32,068  
40,064  
48,959  
59,937  
67,033  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
74  
262  
277  
118  
497  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
6,003  
16,240  
40,064  
49,054  
59,937