Công ty Cổ phần Công trình giao thông Vận tải Quảng Nam (QTC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
10,064  
11,031  
10,833  
10,567  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
12,390  
13,227  
7,661  
3,979  
4,773  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-1,670  
1,695  
2,319  
4,720  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-1,720  
-1,200  
-2,567  
-855  
0  
Chi phí lãi vay
241  
165  
258  
496  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
19,305  
24,918  
18,504  
18,907  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
3,097  
-12,991  
23,420  
15,856  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-1,293  
-6,289  
-1,765  
10,448  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-3,376  
10,092  
451  
-19,031  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-2,409  
-1,746  
-2,348  
-97  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-238  
-169  
-255  
-512  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-3,083  
-2,956  
-5,531  
-2,190  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
34  
0  
99  
87  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-2,346  
-2,218  
-836  
-3,015  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
139,658  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
-127,369  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
-25,265  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
-272  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
-4,617  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
11,441  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
-17,775  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
9,692  
8,642  
31,740  
20,454  
-24,200  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-8,270  
-13,230  
-23,412  
-2,579  
-1,210  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
672  
1,055  
0  
268  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-16,000  
0  
-21,000  
0  
-10,000  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
16,000  
0  
3,000  
0  
23,500  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
16,000  
0  
10,000  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
1,745  
1,356  
809  
956  
1,620  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-6,525  
4,798  
-39,549  
8,377  
14,178  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
32,434  
9,048  
25,272  
20,241  
41,190  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-26,512  
-13,768  
-20,233  
-30,658  
-29,658  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
-6,210  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
-5,940  
-5,130  
-6,600  
-6,000  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-288  
-10,660  
-91  
-17,017  
5,533  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
2,878  
2,780  
-7,900  
11,815  
-4,490  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
6,927  
4,147  
12,047  
232  
4,722  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
9,805  
6,927  
4,147  
12,047  
232