Công ty Cổ phần thủy điện Quế Phong (QPH: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
50,400  
132,294  
-7,009  
0  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
30,992  
29,797  
29,332  
25,968  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
-1,063  
1,083  
0  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
20  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-4,797  
-63,386  
5,499  
0  
 
Chi phí lãi vay
10,064  
10,315  
28,245  
0  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
86,659  
107,976  
57,149  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
880  
-41,185  
-8,142  
0  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-1,201  
1,274  
-930  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-19,702  
3,396  
-27,968  
0  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
1,623  
1,386  
9,096  
0  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-12,494  
-31,546  
-27,262  
0  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-7,008  
-246  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
74,812  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
-18,118  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
-5,470  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
-3,770  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
297  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
-18,505  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
48,757  
41,055  
1,943  
29,245  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-6,380  
-77,287  
-3,950  
-204  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
72,051  
50,958  
0  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-67,248  
-52,166  
0  
-4,200  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
31,550  
17,600  
0  
4,200  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
4,797  
899  
25  
23  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-37,281  
-38,903  
47,033  
-181  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
87,198  
138,104  
70,495  
26,994  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-109,310  
-125,227  
-112,578  
-56,270  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-22,112  
12,877  
-42,082  
-29,276  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-10,636  
15,028  
6,893  
-212  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
24,575  
9,546  
2,653  
2,865  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
13,939  
24,575  
9,546  
2,653