Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
-62,579  
5,129  
0  
0  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
80,736  
74,027  
98,669  
85,212  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-71  
10,037  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-2,476  
-11,693  
0  
0  
 
Chi phí lãi vay
76,439  
72,728  
0  
0  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
92,050  
150,227  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-79,743  
53,652  
0  
0  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
16,999  
-51,302  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
215,441  
65,111  
0  
0  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-10,634  
-36,970  
0  
0  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-78,292  
-73,914  
0  
0  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-3,491  
-6,674  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-1,058  
-641  
0  
0  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
1,184,994  
1,224,994  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
-919,909  
-566,574  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
-137,487  
-127,735  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
-82,779  
-88,713  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
-1,961  
-10,097  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
10,294  
245,632  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
-8,310  
-501,313  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
151,271  
99,489  
44,841  
176,193  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-106,506  
-57,684  
-72,827  
-176,034  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
1,058  
21,356  
128,340  
5,015  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
-200  
-1,500  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
1,972  
128  
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
3,242  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
2,138  
1,774  
756  
1,708  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-101,338  
-31,383  
54,769  
-169,311  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
941,159  
1,161,993  
1,203,529  
1,241,778  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-996,645  
-1,242,584  
-1,290,519  
-1,251,858  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
-236  
-249  
-782  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
-14,650  
-3,463  
-5,176  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-55,486  
-95,478  
-90,702  
-16,038  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-5,553  
-27,372  
8,908  
-9,156  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
13,549  
40,920  
32,013  
41,167  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
1  
-1  
2  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
7,996  
13,549  
40,920  
32,013