Công ty cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10 (QLT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
6,250  
4,775  
2,756  
1,049  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
1,521  
2,712  
1,600  
1,211  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
71  
1,130  
0  
0  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-69  
-44  
-45  
-132  
 
Chi phí lãi vay
298  
337  
256  
20  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
8,070  
8,911  
4,567  
2,147  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-1,918  
-2,055  
-9,866  
-24,715  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-2,563  
-148  
1,534  
-1,893  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
2,915  
-3,198  
6,211  
13,917  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-438  
-30  
57  
-302  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-283  
-321  
-256  
-20  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-1,298  
-520  
-374  
-27  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
26  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-44  
-182  
-82  
-128  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
4,441  
2,459  
1,790  
-10,995  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-751  
-2,930  
-3,339  
-824  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
95  
125  
43  
473  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-705  
-1,000  
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
1,000  
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
62  
246  
8  
100  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-1,298  
-2,560  
-3,288  
-250  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
31  
15,000  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
-29  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
2,232  
4,905  
2,800  
1,600  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-2,702  
-6,353  
-900  
-1,740  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-1,896  
-1,488  
-465  
0  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-2,366  
-2,936  
1,465  
14,831  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
777  
-3,037  
-32  
3,585  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
516  
3,553  
3,585  
0  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
1,293  
516  
3,553  
3,585