Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PXS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
2,038  
110,540  
140,997  
158,991  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
69,434  
69,682  
61,131  
57,981  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
15,179  
-748  
24,159  
3,519  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
9  
478  
-608  
-330  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-5,646  
-1,847  
-4,503  
-8,780  
 
Chi phí lãi vay
32,783  
35,880  
38,198  
43,417  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
113,797  
213,985  
259,374  
254,799  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-180,657  
29,025  
-253,753  
21,687  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-95,622  
46,878  
-51,183  
-54,821  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-185,400  
153,100  
36,608  
47,710  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
18,019  
14,989  
1,241  
-6,038  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-32,410  
-36,036  
-38,238  
-51,343  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-12,757  
-27,120  
-32,551  
-38,364  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
2,598  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-9,476  
0  
0  
0  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-381,908  
394,821  
-78,503  
173,630  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-2,130  
-73,307  
-88,045  
-58,686  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
67,897  
5  
0  
0  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
5,702  
2,065  
4,467  
8,604  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
71,470  
-71,237  
-83,578  
-50,082  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
58,535  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
433,886  
966,039  
588,743  
761,958  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-354,138  
-1,024,099  
-626,263  
-722,799  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
-31,179  
-11,906  
-19,755  
-12,919  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-77,993  
-17,702  
-59,995  
-77,514  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-29,423  
-87,668  
-58,735  
-51,273  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-339,862  
235,916  
-220,816  
72,274  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
400,379  
164,458  
384,647  
312,102  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
-9  
5  
628  
270  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
60,508  
400,379  
164,458  
384,647