Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Thương Mại Dầu khí - Idico (PXL: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
16,017  
-8,935  
-24,986  
-5,816  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
131  
147  
193  
259  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
855  
8,907  
30,407  
12,709  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
-13,155  
-12,126  
-15,416  
-16,432  
Chi phí lãi vay
0  
1,033  
1,030  
2,478  
1,702  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
4,881  
-10,977  
-7,323  
-7,578  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
-99,136  
-22,464  
35,126  
2,881  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
30,353  
-34,377  
-26,320  
-13,564  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
4,648  
27,792  
6,321  
4,168  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
1,373  
-7,915  
2,188  
550  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
-1,033  
-512  
-6  
-26  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
-839  
-1,000  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
168  
85  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
-64  
-96  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
60,234  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-6,756  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
-5,752  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
14,468  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-59,373  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
2,821  
-58,915  
-48,285  
9,168  
-14,665  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-3  
-2,203  
-613  
0  
-22  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
459  
0  
2,550  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-170,750  
-229,286  
-141,697  
-151,434  
-220,650  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
167,190  
271,196  
116,891  
136,890  
186,750  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
80,000  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
672  
12,696  
2,759  
3,030  
1,704  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-2,891  
52,862  
57,340  
-8,964  
-32,218  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
0  
0  
1,900  
9,500  
Tiền chi trả nợ gốc vay
0  
0  
0  
-1,900  
-9,500  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
-3,049  
-70  
-375  
-749  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
0  
-3,049  
-70  
-375  
-749  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-70  
-9,102  
8,984  
-171  
-47,632  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
470  
9,572  
588  
759  
48,390  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
400  
470  
9,572  
588  
759