Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Thương Mại Dầu khí - Idico (PXL: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
11,622  
11,887  
-8,935  
-24,986  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
138  
131  
147  
193  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
855  
8,907  
30,407  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-10,678  
-13,155  
-12,126  
-15,416  
 
Chi phí lãi vay
1,030  
1,033  
1,030  
2,478  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
2,112  
751  
-10,977  
-7,323  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-87,721  
-35,226  
-22,464  
35,126  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
97,045  
-56,837  
-34,377  
-26,320  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-10,434  
32,058  
27,792  
6,321  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
1,442  
1,373  
-7,915  
2,188  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-1,024  
-1,033  
-512  
-6  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
-839  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
168  
85  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
-64  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
1,420  
-58,915  
-48,285  
9,168  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-3  
-2,203  
-613  
0  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
459  
0  
2,550  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-170,750  
-229,286  
-141,697  
-151,434  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
167,190  
271,196  
116,891  
136,890  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
80,000  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
2,638  
12,696  
2,759  
3,030  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-925  
52,862  
57,340  
-8,964  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
0  
0  
1,900  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
0  
0  
0  
-1,900  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-564  
-3,049  
-70  
-375  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-564  
-3,049  
-70  
-375  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-70  
-9,102  
8,984  
-171  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
470  
9,572  
588  
759  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
400  
470  
9,572  
588