Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An (PXA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
-20,021  
147  
180  
-48,266  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
717  
175  
1,740  
18,533  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
19,548  
11,207  
0  
2,444  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
-204  
-31  
-27  
-48  
Chi phí lãi vay
0  
3,836  
3,731  
5,045  
32,739  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
3,876  
15,230  
6,939  
5,401  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
-14,377  
5,167  
6,223  
-25,320  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
15,464  
5,280  
278,854  
-300,643  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
-8,850  
-15,058  
-271,339  
315,151  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
316  
-206  
846  
2,366  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
-824  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
-853  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
3,004  
1,437  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
-2,185  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
15,178  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-3,325  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
-6,036  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
2,211  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-9,928  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-1,900  
-3,571  
9,560  
22,341  
-2,431  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-204  
0  
-59  
-114  
-44  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
0  
0  
26  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
-78  
-122  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
2,000  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
2  
204  
29  
27  
17  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
1,799  
204  
-30  
-165  
-123  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
0  
0  
0  
300  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-1,000  
-1,000  
-5,274  
-15,404  
-307  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
-50  
0  
-3,614  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-1,000  
-1,050  
-5,274  
-19,017  
-7  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-1,101  
-4,417  
4,256  
3,159  
-2,560  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
1,353  
7,770  
3,514  
355  
2,915  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
251  
3,353  
7,770  
3,514  
355