Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
-403,731  
113,700  
88,524  
47,233  
-2,158,743  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
109,641  
118,423  
116,383  
119,771  
208,429  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
90,233  
-233,198  
339,242  
96,488  
1,205,788  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
1,802  
18,307  
-3,483  
-977  
-11,492  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-86,523  
-22,386  
-3,583  
-53,628  
-38,612  
Chi phí lãi vay
102,995  
147,193  
136,741  
131,442  
454,402  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
-185,583  
142,040  
673,825  
340,330  
-340,227  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-720,894  
1,020,785  
482,567  
-73,456  
897,355  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-325,674  
1,100,004  
-802,006  
-555,701  
-627,588  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
274,926  
-1,660,287  
-1,365,983  
561,417  
291,861  
Tăng, giảm chi phí trả trước
50,553  
37,808  
44,320  
2,107,643  
804,733  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
2,000  
49,200  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-75,645  
-104,097  
-122,100  
-101,708  
-211,098  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-15,812  
-37,194  
-46,653  
-44,324  
-22,069  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
30,382  
19,607  
79  
4,094  
2,458  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-10,633  
-17,081  
-18,863  
-1,265,764  
-28,721  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-976,381  
550,784  
-1,154,815  
972,531  
766,705  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-11,553  
-119,989  
-106,031  
-97,799  
-73,153  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
326,733  
76,356  
47,407  
33,166  
257,789  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
74,664  
0  
-15,780  
-20,536  
-2,960  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
36,000  
44,535  
0  
0  
50,000  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-48,996  
0  
0  
0  
-67,712  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
452,579  
51,966  
152,522  
98,670  
306,887  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
94,570  
41,400  
22,374  
37,690  
56,484  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
923,997  
94,268  
100,492  
51,191  
527,335  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
26,159  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
1,003,207  
1,906,859  
1,820,285  
1,831,270  
1,824,947  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-1,256,122  
-2,053,959  
-1,618,258  
-2,660,758  
-2,226,849  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
-33,889  
-16,720  
-26,746  
-26,463  
-30,710  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-81,419  
-34,766  
-41,620  
0  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-368,223  
-198,585  
159,820  
-855,951  
-432,612  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-420,606  
446,466  
-894,503  
167,771  
861,428  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
1,322,735  
873,244  
1,765,815  
1,597,774  
736,104  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
-206  
3,024  
1,931  
270  
242  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
901,922  
1,322,735  
873,244  
1,765,815  
1,597,774