Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex - PVC (PVV: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2016 2015 2014 2013 2012
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
-36,991  
12,281  
7,056  
-99,032  
-48,660  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
5,040  
8,380  
8,725  
10,311  
11,763  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
42  
-3,516  
-190  
244  
-305  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-1,784  
-5,492  
12,214  
9,355  
-6,586  
Chi phí lãi vay
31,894  
27,783  
15,538  
38,259  
53,058  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
-1,798  
39,436  
43,342  
-40,863  
9,618  
Tăng, giảm các khoản phải thu
34,647  
-39,407  
-24,151  
18,637  
30,082  
Tăng, giảm hàng tồn kho
44,423  
77,134  
27,922  
51,881  
-120,459  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
48,892  
-92,616  
2,811  
11,066  
48,803  
Tăng, giảm chi phí trả trước
11,992  
5,105  
5,276  
11,507  
12,559  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-892  
-1,208  
-2,986  
-6,223  
-23,765  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-6,641  
-6,623  
-570  
-2,861  
-329  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
1,965  
265  
980  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
-1,145  
-1,978  
-389  
-671  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
130,624  
-19,324  
51,630  
43,020  
-43,183  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-129,567  
-5,435  
-2,467  
758  
-19,883  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
5,072  
1,931  
0  
462  
3,597  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
-1,717  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
1,480  
21,000  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-4,845  
-1,057  
-23,300  
-112,152  
-100,330  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
350  
95,704  
123,367  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
76  
7,316  
7,748  
6,213  
3,495  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-127,785  
23,755  
-17,669  
-9,014  
8,529  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
43,486  
31,166  
52,985  
44,278  
312,091  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-57,101  
-64,290  
-72,216  
-54,167  
-295,714  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-13,615  
-33,124  
-19,231  
-9,889  
16,377  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-10,776  
-28,693  
14,730  
24,116  
-18,276  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
15,593  
44,286  
29,556  
5,440  
23,715  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
4,817  
15,593  
44,286  
29,556  
5,440