Tổng Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí (PVT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
670,908  
601,955  
546,239  
485,691  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
577,822  
465,616  
447,313  
397,371  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
50,948  
249,893  
52,660  
-11,153  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-11,815  
-15,122  
107,454  
33,432  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-186,299  
-182,394  
-174,968  
-259,404  
 
Chi phí lãi vay
151,581  
122,948  
96,714  
94,650  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
1,253,145  
1,242,897  
1,075,412  
740,587  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-157,286  
42,127  
-85,875  
48,061  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-9,269  
17,894  
199  
8,021  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
60,998  
170,705  
18,865  
-61,036  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-40,530  
74,939  
-9,598  
43,917  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
266  
6,138  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-150,505  
-123,171  
-102,710  
-93,712  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-115,803  
-121,760  
-101,242  
-83,058  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
2,186  
0  
40,708  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-97,803  
-73,169  
-51,176  
-12,607  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
745,133  
1,230,728  
790,721  
590,171  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-425,955  
-365,120  
-367,097  
-580,191  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
15,831  
58,081  
49,565  
182,404  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-926,028  
-2,047,519  
-371,342  
-946,021  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
1,535,969  
1,024,842  
628,139  
796,135  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
-51,381  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
1,025  
4,489  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
180,709  
171,598  
128,246  
188,600  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
380,526  
-1,208,475  
72,001  
-359,073  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
49,000  
7,200  
150  
40  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
298,088  
454,919  
174,664  
395,219  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-547,403  
-1,150,787  
-481,108  
-883,747  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-304,140  
-231,840  
-39,255  
-19,304  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-504,456  
-920,508  
-345,549  
-507,792  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
621,203  
-898,255  
517,173  
-276,694  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
1,338,549  
2,236,855  
1,719,356  
1,995,074  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
-298  
-52  
327  
975  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
1,959,453  
1,338,549  
2,236,855  
1,719,356