Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
1,002,306  
1,256,136  
2,015,080  
2,543,990  
2,268,540  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
687,542  
870,765  
904,021  
982,741  
975,447  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-151,942  
-7,657  
336,524  
-3,588  
20,473  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-41,988  
39,734  
45,087  
19,125  
30,596  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-728,148  
-897,869  
-947,048  
-697,973  
-197,160  
Chi phí lãi vay
38,391  
55,842  
70,937  
95,492  
147,674  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
-1,368  
13,873  
18,208  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
804,793  
1,330,823  
2,442,809  
2,939,786  
3,245,570  
Tăng, giảm các khoản phải thu
1,053,204  
-609,824  
2,428,840  
-301,892  
-2,205,303  
Tăng, giảm hàng tồn kho
1,228,110  
-455,860  
-677,969  
-211,538  
-74,794  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-966,898  
56,367  
-1,999,112  
2,170,024  
2,015,226  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-11,689  
47,561  
-67,638  
-59,552  
-91,930  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-40,568  
-62,004  
-76,564  
-102,733  
-256,822  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-629,716  
-206,557  
-442,943  
-509,399  
-542,675  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
403  
5,546  
16,293  
11,937  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-208,153  
-177,197  
-185,479  
-179,574  
-129,342  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
1,229,083  
-76,287  
1,427,491  
3,761,414  
1,971,869  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-435,787  
-447,571  
-772,995  
-269,873  
-437,992  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
6,988  
1,037  
5,598  
9,238  
3,120  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-1,709,647  
-1,245,394  
-867,070  
-4,110  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
1,238,089  
918,029  
793,484  
36,197  
214,605  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
-38,413  
-36,571  
-1,278,096  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
5,000  
47,524  
0  
321,557  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
240,299  
217,921  
158,688  
140,878  
205,489  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-660,058  
-550,977  
-673,183  
-124,241  
-971,318  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
1,042,307  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
46,500  
59,165  
358,910  
28,594  
3,500  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-480,043  
-735,068  
-786,478  
-774,463  
-1,112,517  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-276,903  
-808,800  
-578,772  
-573,205  
-791,876  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-710,445  
-1,484,703  
-1,006,340  
-1,319,074  
-858,586  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-141,421  
-2,111,967  
-252,032  
2,318,099  
141,965  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
5,883,670  
7,991,387  
8,194,249  
5,856,522  
5,709,909  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
2,700  
4,249  
54,453  
19,627  
4,649  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
5,744,949  
5,883,670  
7,996,670  
8,194,249  
5,856,522