Công ty Cổ phần Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVR: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
-11,569  
-27,448  
669  
-6,832  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
13  
106  
502  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
9,507  
15,704  
-2,546  
-10  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-372  
-148  
-5,374  
-1,091  
 
Chi phí lãi vay
0  
11  
0  
2  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
-2,435  
-11,868  
-7,144  
-7,428  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
1,114  
4,424  
4,674  
51,043  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
29,996  
-18,972  
-11,375  
-86,762  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-34,699  
15,095  
-245,851  
82,442  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-163  
-80  
50  
-92  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
4,329  
-3,480  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
0  
-11  
0  
-56,400  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
-604  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-442  
0  
-527  
-929  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-2,300  
-15,497  
-260,173  
-18,125  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
76  
-2  
-8  
-566  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
1,116  
6  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
2,525  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
-38  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
14,348  
244,000  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
372  
288  
687  
1,317  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
448  
14,597  
248,320  
758  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
11,084  
0  
0  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-8,571  
-1,084  
0  
0  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-2  
-40  
-27  
-3,568  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-8,573  
9,960  
-27  
-3,568  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-10,424  
9,060  
-11,880  
-20,936  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
11,911  
2,851  
14,731  
35,667  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
1,487  
11,911  
2,851  
14,731