Công ty Cổ phần DẦU NHỜN PV OIL (PVO: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
1,335  
3,279  
22,047  
952  
3,335  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
4,926  
3,278  
2,211  
2,330  
2,370  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-1,297  
-337  
145  
2,280  
2,285  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-5,700  
-2,179  
-28,072  
-1,055  
-3,705  
Chi phí lãi vay
433  
517  
196  
656  
1,743  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
3,678  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
3,375  
4,558  
-3,472  
5,164  
6,028  
Tăng, giảm các khoản phải thu
19,294  
16,934  
-8,422  
-9,926  
-6,281  
Tăng, giảm hàng tồn kho
6,687  
2,730  
-2,901  
22,821  
-6,725  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-18,375  
-40,422  
23,227  
-43,636  
-34,940  
Tăng, giảm chi phí trả trước
4,248  
22,647  
-2,462  
4,166  
5,895  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-433  
-517  
-196  
-656  
-1,743  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-5,011  
-1,478  
-3,968  
-1,199  
-972  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
375  
116  
20  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-2,392  
-158  
-2,945  
-228  
-35  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
7,767  
4,409  
-1,119  
-23,494  
-38,773  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-194  
-35,326  
-1,569  
-576  
-2,712  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
2,623  
2,773  
28,524  
0  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
-8,000  
55,000  
70,000  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
8,000  
0  
0  
-105,000  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
30  
460  
105  
1,055  
3,705  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
2,459  
-24,093  
19,059  
55,479  
-34,007  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
35,953  
58,443  
23,388  
23,000  
118,598  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-43,345  
-60,452  
-13,987  
-48,000  
-113,598  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-1,731  
-9,340  
-1,336  
-2,378  
-665  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-9,123  
-11,350  
8,065  
-27,378  
4,335  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
1,103  
-31,034  
26,005  
4,607  
-68,444  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
9,244  
40,278  
14,273  
9,666  
78,111  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
10,347  
9,244  
40,278  
14,273  
9,666