Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa (PVH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
992  
4,502  
 
11,729  
4,353  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
2,032  
3,277  
 
3,384  
3,519  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
 
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
2,328  
 
-11,824  
-8,138  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
 
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
 
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-3,181  
-5,948  
 
-121  
8  
Chi phí lãi vay
2,281  
2,567  
 
2,740  
2,740  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
 
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
 
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
2,123  
6,726  
 
5,908  
2,483  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-18,550  
-27,838  
 
21,008  
21,203  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-7,532  
7,937  
 
-146  
-58,232  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-11,906  
-13,965  
 
-24,537  
31,688  
Tăng, giảm chi phí trả trước
11,208  
210  
 
271  
285  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
-34,002  
 
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
 
-173  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
-9,488  
 
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
364  
883  
 
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-987  
0  
 
-679  
-49  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
 
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
 
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
 
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
 
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
 
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
 
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
 
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-25,281  
-69,536  
 
1,654  
-2,622  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
0  
-602  
 
-1,608  
0  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
76,626  
 
142  
258  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
 
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
 
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
 
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
 
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
0  
22,244  
 
0  
29  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
0  
98,268  
 
-1,466  
288  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
 
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
 
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
0  
 
3,220  
2,190  
Tiền chi trả nợ gốc vay
0  
0  
 
-2,760  
-440  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
 
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
 
0  
-6  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
 
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
0  
0  
 
460  
1,744  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-25,281  
28,732  
 
647  
-591  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
29,863  
131  
 
785  
1,375  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
 
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
4,582  
28,863  
 
1,432  
785