Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí (PVD: HOSTC) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2016 2015 2014 2013 2012
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
268,289  
2,113,688  
3,177,846  
2,291,101  
1,697,325  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
727,531  
1,393,920  
1,065,821  
1,103,264  
1,031,284  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
259,241  
217,420  
39,126  
-42,071  
55,187  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-13,819  
24,977  
27,093  
25,780  
-2,253  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-231,492  
-371,778  
-387,197  
-284,600  
-86,911  
Chi phí lãi vay
189,907  
187,043  
144,677  
222,995  
301,836  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
-24,980  
225,995  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
1,174,678  
3,791,266  
4,067,365  
3,316,469  
2,987,771  
Tăng, giảm các khoản phải thu
1,169,625  
2,392,461  
-728,100  
-907,068  
-935,576  
Tăng, giảm hàng tồn kho
200,651  
213,963  
-225,712  
-246,782  
215,887  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-1,127,764  
-2,661,223  
1,041,522  
1,247,223  
1,109,477  
Tăng, giảm chi phí trả trước
34,927  
-25,733  
86,317  
137,788  
-43,854  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-194,587  
-190,084  
-153,405  
-279,920  
-280,354  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-93,013  
-512,796  
-562,198  
-295,438  
-222,130  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-110,539  
-242,439  
-278,934  
-224,064  
-140,749  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
1,053,980  
2,765,415  
3,246,856  
2,748,209  
2,690,473  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-235,290  
-3,648,146  
-284,971  
-235,893  
-812,854  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
6,730  
5,550  
3,264  
1,860  
318  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-1,711,394  
-1,124,121  
-492,258  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
945,693  
246,194  
510,258  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
-386,519  
-536,617  
-164,608  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
6,341  
3,892  
20,817  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
207,274  
390,076  
338,891  
178,590  
74,223  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-786,986  
-4,130,447  
-304,994  
-588,167  
-882,105  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
63,220  
21,572  
1,463,920  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
-20,584  
-364  
0  
-1,525  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
35,338  
3,170,068  
0  
593,594  
1,798,985  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-1,035,140  
-1,299,453  
171,446  
-2,384,963  
-2,892,883  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
-2,003,734  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
-456,983  
-554,196  
-304,820  
-313,868  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-999,801  
1,456,268  
-2,365,276  
-632,269  
-1,409,290  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-732,808  
91,236  
576,585  
1,527,773  
399,078  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
3,496,469  
3,208,194  
2,597,617  
1,067,749  
668,193  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
18,907  
197,039  
33,992  
2,096  
478  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
2,782,568  
3,496,469  
3,208,194  
2,597,617  
1,067,749