Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (PTX: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Sản xuất dầu khí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
7,112  
6,095  
5,211  
4,260  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
21,585  
18,023  
15,572  
10,838  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
321  
296  
384  
100  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
54  
12  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-3  
-236  
-1,687  
0  
 
Chi phí lãi vay
9,974  
8,383  
6,565  
6,944  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
39,044  
32,572  
26,046  
22,142  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-12,092  
-8,018  
4,471  
-4,007  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
5,792  
-7,004  
1,099  
2,831  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
11,096  
210  
5,184  
1,952  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-4,315  
-1,140  
1,033  
-817  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-9,764  
-8,383  
-6,565  
-6,944  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-1,982  
-1,210  
-1,118  
-891  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
628  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-205  
-87  
-817  
-602  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
27,573  
6,941  
29,332  
14,292  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-29,487  
-28,144  
-42,355  
-26,508  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
1,112  
210  
2,723  
1,017  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
150  
26  
149  
127  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-28,225  
-27,908  
-39,483  
-25,364  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
11,500  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
577,070  
524,446  
478,780  
558,582  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-586,873  
-502,921  
-463,533  
-542,380  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
-3,576  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-2,300  
-2,300  
-2,300  
-1,610  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-603  
19,225  
12,947  
11,016  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-1,255  
-1,742  
2,796  
-57  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
2,612  
4,354  
1,558  
1,614  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
-1  
0  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
1,357  
2,612  
4,354  
1,558