Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ ôtô PTM (PTM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
3,867  
0  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
4,815  
0  
924  
0  
964  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-1,507  
0  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
656  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
7,830  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-12,497  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
27  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
67,566  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-373  
0  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
-656  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-13  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
33,074  
16,896  
38,415  
34,500  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
-22,835  
-22,078  
-28,558  
-27,971  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
-1,957  
-1,941  
-3,099  
-3,512  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
-7  
-58  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
220  
11,953  
24,091  
9,685  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
-2,214  
-2,764  
-34,108  
-10,700  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
61,885  
6,287  
2,065  
-3,266  
1,944  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-203,425  
-1,273  
-533  
-319  
0  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
74,905  
0  
100  
272  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
-80,700  
-37,500  
-44,200  
-13,600  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
16,000  
80,700  
34,500  
37,850  
6,950  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
132  
7,500  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
433  
1,537  
1,038  
742  
433  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-112,088  
264  
-2,263  
1,845  
-6,217  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
75,234  
0  
0  
5,000  
1,000  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-33,715  
0  
0  
-5,000  
-2,320  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
41,519  
0  
0  
0  
-1,320  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-8,684  
6,551  
-197  
-1,422  
-5,593  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
10,277  
3,726  
3,923  
5,345  
10,938  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
1,593  
10,277  
3,726  
3,923  
5,345