Công ty Cổ phần Xi măng Phú Thọ (PTE: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
-24,490  
-14,501  
-1,315  
-3,954  
-16,950  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
17,126  
16,815  
19,656  
21,152  
24,823  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
-93  
60  
0  
-40  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
-5  
0  
0  
40  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-7  
-14  
-1,115  
-308  
-134  
Chi phí lãi vay
25,775  
24,247  
22,918  
23,919  
23,767  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
18,404  
26,448  
40,203  
40,810  
31,506  
Tăng, giảm các khoản phải thu
4,394  
1,415  
-64  
-9,795  
4,896  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-4,527  
-485  
-10,766  
21,502  
-20,610  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
1,211  
2,941  
-16,602  
-11,124  
6,343  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-1,916  
-1,575  
5,205  
-8,665  
-3,407  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-2,870  
-5,658  
-9,632  
-12,340  
-11,424  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-216  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
1,199  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-69  
0  
-50  
-366  
-58  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
14,411  
23,087  
8,294  
20,020  
8,444  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-2,164  
-34,731  
-3,422  
-1,279  
-8,168  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
4,832  
300  
135  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-156  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
156  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
7  
14  
7  
8  
11  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-2,157  
-34,717  
1,417  
-971  
-8,022  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
23,461  
55,026  
85,535  
124,265  
137,498  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-21,546  
-50,381  
-94,307  
-137,017  
-137,918  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
1,915  
4,645  
-8,772  
-12,752  
-420  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
14,169  
-6,985  
939  
6,297  
2  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
1,279  
8,264  
7,325  
1,028  
1,025  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
15,448  
1,279  
8,264  
7,325  
1,028