Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
8,229  
33,195  
-10,399  
3,328  
1,203  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
1,428  
3,776  
1,788  
4,868  
6,274  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-21,110  
29,600  
15,587  
3,010  
-2,169  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
-280  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-14,600  
-69,739  
-14,609  
-48  
-1,280  
Chi phí lãi vay
31,843  
11,653  
3,044  
1,252  
2,403  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
5,790  
8,205  
-4,589  
12,410  
6,431  
Tăng, giảm các khoản phải thu
58,877  
70,998  
-151,593  
-15,717  
8,821  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-5,267  
50,715  
-49,187  
3,569  
3,288  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-72,506  
-128,465  
243,620  
-8,001  
-774  
Tăng, giảm chi phí trả trước
4,372  
256  
-4,980  
224  
17  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
-8,412  
-145,521  
-28,639  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-31,726  
0  
-3,044  
-1,252  
-2,403  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-1,656  
-15,777  
-1,377  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
3,945  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
-4,378  
-147  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-50,529  
-160,021  
65  
-8,768  
15,381  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
0  
-3,751  
-6,879  
0  
0  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
530  
35,188  
0  
38,250  
16,400  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-81,900  
0  
-23,277  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
36,400  
58,139  
2,340  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
-114,564  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
27,115  
0  
-10,055  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
25,062  
5,813  
12,618  
783  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
7,207  
95,388  
-139,818  
39,033  
16,400  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
473,326  
591,683  
231,932  
12,943  
22,619  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-450,873  
-496,597  
-118,962  
-8,161  
-49,656  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
-580  
0  
0  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
22,452  
94,506  
112,970  
4,782  
-27,038  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-20,869  
29,873  
-26,783  
35,047  
4,743  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
50,851  
20,979  
47,762  
12,715  
7,972  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
-1  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
29,982  
50,851  
20,979  
47,762  
12,715