Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
33,195  
-10,399  
3,328  
1,203  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
3,776  
1,788  
4,868  
6,274  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
29,600  
15,587  
3,010  
-2,169  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-280  
0  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-69,739  
-14,609  
-48  
-1,280  
 
Chi phí lãi vay
11,653  
3,044  
1,252  
2,403  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
8,205  
-4,589  
12,410  
6,431  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
70,998  
-151,593  
-15,717  
8,821  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
50,715  
-49,187  
3,569  
3,288  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-128,465  
243,620  
-8,001  
-774  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
256  
-4,980  
224  
17  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
-145,521  
-28,639  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
0  
-3,044  
-1,252  
-2,403  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-15,777  
-1,377  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
3,945  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-4,378  
-147  
0  
0  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-160,021  
65  
-8,768  
15,381  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-3,751  
-6,879  
0  
0  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
35,188  
0  
38,250  
16,400  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
-23,277  
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
58,139  
2,340  
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
-114,564  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
-10,055  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
5,813  
12,618  
783  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
95,388  
-139,818  
39,033  
16,400  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
591,683  
231,932  
12,943  
22,619  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-496,597  
-118,962  
-8,161  
-49,656  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-580  
0  
0  
0  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
94,506  
112,970  
4,782  
-27,038  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
29,873  
-26,783  
35,047  
4,743  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
20,979  
47,762  
12,715  
7,972  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
-1  
0  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
50,851  
20,979  
47,762  
12,715