Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PSP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
25,702  
18,890  
4,763  
 
26,045  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
29,100  
28,690  
28,315  
 
21,212  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
5,985  
4,030  
15,684  
 
1,458  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
1  
-1  
-1  
 
-21  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
 
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-835  
-739  
-2,088  
 
-5,755  
Chi phí lãi vay
11,127  
10,559  
13,994  
 
14,561  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
 
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
 
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
71,080  
61,428  
60,668  
 
57,500  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-5,698  
3,932  
29,950  
 
16,487  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-625  
4,668  
1,436  
 
-3,997  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
12,635  
15,212  
-55,936  
 
-392  
Tăng, giảm chi phí trả trước
5,151  
-182  
-4,128  
 
8,045  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
 
0  
Tiền lãi vay đã trả
-15,655  
-15,267  
-18,399  
 
-19,495  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-354  
-500  
-1,114  
 
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
 
2,415  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-2,353  
-2,119  
-4,083  
 
-64,862  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
 
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
 
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
 
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
 
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
 
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
 
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
 
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
64,181  
67,173  
8,393  
 
-4,300  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-21,102  
-30,382  
-13,462  
 
-21,940  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
409  
201  
 
114  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
 
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
 
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
 
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
 
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
835  
333  
1,995  
 
5,702  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-20,266  
-29,640  
-11,266  
 
-16,124  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
 
33,000  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
 
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
18,818  
26,210  
7,854  
 
5,000  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-54,765  
-50,356  
-20,566  
 
-44,708  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
 
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-17,731  
-187  
-17,570  
 
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
 
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-53,678  
-24,333  
-30,282  
 
-6,708  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-9,763  
13,200  
-33,155  
 
-27,132  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
40,164  
26,963  
60,117  
 
85,445  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
2  
1  
1  
 
15  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
30,403  
40,164  
26,963  
 
58,328