Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PSP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
18,890  
4,763  
 
26,045  
11,146  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
28,690  
28,315  
 
21,212  
20,113  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
4,030  
15,684  
 
1,458  
1,011  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-1  
-1  
 
-21  
-6  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
 
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-739  
-2,088  
 
-5,755  
-2,109  
Chi phí lãi vay
10,559  
13,994  
 
14,561  
20,058  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
 
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
 
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
61,428  
60,668  
 
57,500  
50,213  
Tăng, giảm các khoản phải thu
3,932  
29,950  
 
16,487  
687  
Tăng, giảm hàng tồn kho
4,668  
1,436  
 
-3,997  
-2,328  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
15,212  
-55,936  
 
-392  
16,783  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-182  
-4,128  
 
8,045  
4,565  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
 
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-15,267  
-18,399  
 
-19,495  
-20,979  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-500  
-1,114  
 
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
 
2,415  
8,366  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-2,119  
-4,083  
 
-64,862  
-8,917  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
 
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
 
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
 
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
 
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
 
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
 
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
 
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
67,173  
8,393  
 
-4,300  
48,391  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-30,382  
-13,462  
 
-21,940  
-6,365  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
409  
201  
 
114  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
 
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
 
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
 
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
 
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
333  
1,995  
 
5,702  
2,038  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-29,640  
-11,266  
 
-16,124  
-4,327  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
 
33,000  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
 
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
26,210  
7,854  
 
5,000  
37,000  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-50,356  
-20,566  
 
-44,708  
-29,000  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
 
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-187  
-17,570  
 
0  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
 
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-24,333  
-30,282  
 
-6,708  
8,000  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
13,200  
-33,155  
 
-27,132  
52,064  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
26,963  
60,117  
 
85,445  
33,377  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
1  
1  
 
15  
4  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
40,164  
26,963  
 
58,328  
85,445