Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình (PSB: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
1,919  
1,045  
2,208  
2,710  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
8,966  
8,608  
7,905  
7,591  
7,659  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
141  
-19  
-161  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
-26,137  
-27,025  
-32,980  
-31,544  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
-15,469  
-18,093  
-23,342  
-21,175  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
7,176  
-50,986  
2,517  
-15,619  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
26,720  
-21,326  
-6,475  
-237  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
-30,862  
29,090  
-3,545  
-3,570  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
-1,053  
-161  
241  
-286  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
-62  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
-15  
-31  
-77  
-540  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
142,112  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-136,867  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
-23,464  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-187  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
1,093  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-8,518  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-25,832  
-13,567  
-61,508  
-30,681  
-41,427  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-18,090  
-50,529  
-6,391  
-605  
-1,555  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
767  
0  
0  
3  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-837,000  
-780,000  
-722,000  
-498,000  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
850,000  
800,000  
727,000  
43,000  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
27,026  
30,317  
25,902  
26,235  
41,771  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
22,703  
-212  
24,511  
-429,367  
40,216  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
10,000  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-10,000  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-3,129  
-13,779  
-36,997  
-460,048  
-1,211  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
29,566  
43,313  
80,299  
540,186  
541,397  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
-66  
32  
11  
161  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
26,372  
29,566  
43,313  
80,299  
540,186