Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (PPP: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
 
9,709  
6,334  
6,843  
-5,027  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
 
3,709  
3,660  
3,714  
3,032  
Phân bổ lợi thế thương mại
 
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
 
232  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
 
0  
159  
10  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
 
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
 
-176  
-475  
-2,557  
224  
Chi phí lãi vay
 
106  
976  
2,478  
5,993  
Thu lãi và cổ tức
 
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
 
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
 
13,580  
10,653  
10,489  
4,223  
Tăng, giảm các khoản phải thu
 
-2,650  
-921  
-3,706  
8,208  
Tăng, giảm hàng tồn kho
 
-5,015  
-1,318  
485  
-5,806  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
 
3,813  
-2,493  
3,716  
-10,414  
Tăng, giảm chi phí trả trước
 
479  
786  
499  
-1,264  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
 
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
 
-106  
-976  
-2,526  
-5,860  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
 
-1,165  
-793  
-899  
-867  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
 
0  
0  
534  
1,153  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
 
-649  
-40  
-91  
-129  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
 
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
 
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
 
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
 
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
 
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
 
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
 
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
 
8,286  
4,899  
8,501  
-10,756  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
 
-8,564  
-561  
-1,632  
-2,904  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
 
0  
0  
6,428  
5,100  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
 
0  
-7,000  
-12,083  
-11,700  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
 
0  
11,000  
8,083  
14,786  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
 
0  
0  
0  
-10  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
 
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
 
193  
475  
171  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
 
-8,371  
3,914  
966  
5,272  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
 
15,000  
0  
15,200  
6,445  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
 
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
 
32,371  
49,060  
7,401  
12,245  
Tiền chi trả nợ gốc vay
 
-41,077  
-57,780  
-23,087  
-16,151  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
 
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
 
-2,580  
0  
0  
-2,335  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
 
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
 
3,715  
-8,720  
-485  
204  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
 
3,630  
93  
8,981  
-5,281  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
 
10,538  
10,445  
1,464  
6,745  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
 
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
 
14,168  
10,538  
10,445  
1,464