Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần (POW: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Sản xuất dầu khí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
2,733,469  
1,695,643  
3,003,374  
2,912,736  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
4,316,222  
4,316,470  
2,825,084  
2,931,967  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-407,201  
313,161  
-116,134  
468,978  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
187,732  
197,606  
385,013  
-326,365  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-257,857  
-352,494  
-465,666  
-610,734  
 
Chi phí lãi vay
1,351,358  
1,329,955  
863,828  
1,198,922  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
49,161  
14,047  
103,443  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
7,972,884  
7,514,389  
6,598,941  
6,575,504  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
3,657,145  
-4,184,629  
203,690  
200,457  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
38,739  
-16,711  
124,319  
-1,429,132  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-3,929,914  
527,894  
-932,285  
1,350,106  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-4,901  
1,281,685  
353,946  
-630,890  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-1,345,436  
-1,135,191  
-866,317  
-1,249,577  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-190,260  
-241,516  
-415,588  
-112,540  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
271  
24,935  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-85,957  
-21,184  
-24,223  
-444  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
6,112,573  
3,749,672  
5,042,482  
4,703,484  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-307,801  
-1,672,769  
-372,391  
-393,074  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
646  
386  
14,697  
1,682  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-1,133,547  
-80,000  
-250,000  
-55,000  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
128,995  
20,162  
4,434,933  
1,281,461  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
36,177  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
253,151  
320,375  
577,332  
629,157  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-1,058,556  
-1,375,669  
4,404,570  
1,464,226  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
31,187  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
311,427  
3,510,573  
1,004,521  
395,151  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-6,237,844  
-6,857,350  
-8,213,019  
-6,490,255  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-1,563,074  
-429,674  
-1,683,305  
-637,778  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-7,458,304  
-3,776,450  
-8,891,803  
-6,732,881  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-2,404,287  
-1,402,447  
555,249  
-565,171  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
4,671,040  
6,073,487  
5,518,238  
6,083,409  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
-514  
0  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
2,266,239  
4,671,040  
6,073,487  
5,518,238