Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ (PMP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
15,461  
13,023  
12,663  
11,741  
12,071  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
8,333  
5,902  
6,680  
9,016  
8,573  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-88  
128  
0  
-40  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-101  
-13  
-176  
-597  
-977  
Chi phí lãi vay
4,347  
2,834  
2,648  
2,289  
1,449  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
27,952  
21,874  
21,816  
22,409  
21,116  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-11,108  
3,239  
-2,347  
1,388  
-16,023  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-14,004  
-15,828  
-18,224  
-1,855  
-2,676  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
29,031  
-1,150  
4,131  
-14,629  
15,721  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-1,060  
34  
222  
2,271  
77  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-4,347  
-2,825  
-2,690  
-2,375  
-1,449  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-7,250  
-2,395  
-1,567  
-2,302  
-2,948  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
6,236  
4,350  
416  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-3,039  
-4,334  
-4,893  
-7,207  
-416  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
16,175  
-1,384  
2,683  
2,050  
13,818  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-36,256  
-13,501  
-6,181  
-4,624  
-18,229  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
72  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
30  
13  
176  
597  
977  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-36,155  
-13,489  
-6,006  
-4,027  
-17,252  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
282,839  
189,910  
140,979  
108,708  
75,594  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-256,351  
-169,243  
-135,272  
-102,045  
-68,802  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-6,105  
-7,560  
-7,140  
-6,300  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
20,383  
13,107  
-1,433  
363  
6,793  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
403  
-1,765  
-4,756  
-1,614  
3,358  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
2,736  
4,501  
9,257  
10,872  
7,513  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
3,139  
2,736  
4,501  
9,257  
10,872