Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (PMB: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
16,510  
25,936  
32,448  
34,101  
32,119  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
2,923  
2,637  
2,704  
2,650  
2,727  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-1  
47  
0  
0  
-1,244  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-3,149  
-3,184  
-2,675  
-2,777  
-3,616  
Chi phí lãi vay
32  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
-2,386  
0  
-128  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
13,929  
25,435  
32,350  
33,975  
29,985  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-4,385  
-393  
22,288  
-26,890  
20,588  
Tăng, giảm hàng tồn kho
1,613  
44,450  
-11,178  
14,960  
-22,445  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-12,624  
4,208  
-7,449  
-21,406  
38,503  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-5,793  
1,022  
1,234  
-2,669  
601  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-32  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-6,210  
-5,966  
-7,809  
-7,580  
-3,537  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
1  
0  
1  
1,990  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-3,644  
-6,425  
-3,771  
-5,341  
-6,942  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-17,145  
62,331  
25,665  
-14,951  
58,744  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-1,741  
-208  
-1,331  
-1,138  
-262  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
23  
0  
3  
0  
6  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
2,954  
3,174  
2,536  
2,723  
3,623  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
1,236  
2,966  
1,207  
1,585  
3,368  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
35,400  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-35,400  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-14,400  
-18,000  
-10,800  
-21,600  
-20,400  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-14,400  
-18,000  
-10,800  
-21,600  
-20,400  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-30,309  
47,298  
16,072  
-34,966  
41,712  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
150,834  
103,537  
87,465  
122,431  
80,719  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
120,525  
150,834  
103,537  
87,465  
122,431